מוטורקאר > רכבי יוקרה יד שנייה | לוח רכבי יוקרה | תנאי שימוש

רכבי יוקרה יד שנייה | לוח רכבי יוקרה | תנאי שימוש

תקנון האתר

מבוא:

האתר משמש כלוח פרסומי. השימוש באתר ובתכנים המוצגים, לרבות ביקור וגלישה באתר ו/או רישום לאתר ו/או כל שימוש אחר בו הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.ככל שיחולו תנאי שימוש נוספים או ספציפיים באתר ו/או באחרים הנלווים לאתר הרי שאלו יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון שלהלן.האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד גם לנשים.

הגדרות:

מוטור קאר בע"מ בכתובת: מושב דור 60 מיקוד 30820 הינה הבעלים והמפעילה את אתרwww.motorcar.co.il , להלן "מפעילת האתר".

דרכי התקשרות:

נייד-054-3217083

פקס-153-737265314

מייל: office@motorcar.co.il

כללי שימוש באתר:

הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת מראש ובכתב את הסכמתה לכך.
הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
אין להשתמש באתר לצורך משלוח מודעות הנושאות תוכן מסחרי ו/או פרסומי אל מפרסמי הודעות באתר שלא בקטגוריות 'סוחרים'.
אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המתפרסמים באתר (לרבות המודעות) לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי ו/או בניגוד לאיסורי השימוש המפורטים לעיל. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר בלוחות מודעות כלשהם, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכיו"ב.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה.מהם תכנים או מידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך.

הגבלת אחריות:

מפעילת האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותך הבלעדית.
השימוש באתר, במידע ובתכנים המופיעים בו ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למפעילת האתר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע ולתכנים הנמצאים באתר ובכל אמצעי אחר בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע ובתכנים אלו.
המשתמש מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי לכל שימוש אשר יעשה באתר ובתכניו.
תנאי השימוש באתר:

מפעילת האתר רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.
בהתאם לתקנון השימוש כל אדם רשאי להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת.
לא יכניס המשתמש למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי

הרישום לאתר:

שימוש באתר ובשירותים הכרוכים בתשלום עשוי לדרוש מסירת מידע ונתונים אישיים (שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי אמצעי התשלום, סיסמא ואימות סיסמא). נתונים אלה יועברו וישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר.המידע והנתונים האישיים המוגדרים כחובה יוצגו באופן שונה ובולט משאר השדות המופיעים בעת רישום לאתר.

מדיניות פרטיות:בעת השימוש בשירותי האתר ובייחוד בעת ההרשמה נאסף מידע אודות המשתמשים.מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת פרטיות המידע האישי שמועלה לאתר.
חלק מהמידע מזהה את כל משתמש באופן אישי בשמו, כתובתו, אמצעי תשלום שברשותו וכיו"ב. מנגד, חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה, התכנים אותם העלה לאתר ועוד.המידע שלא נמסר על ידי המשתמש באופן אישי על מנת להשתמש בשירותי האתר וישמש את מפעילת האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
מובהר כי מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת/
אבטחת מידע:

מפעילת האתר עושה שימוש במערכת אבטחה, בנהלים ובתקנים העדכניים והמחמירים ביותר לצורך אבטחת המידע המצוי באתר.

עם זאת החברות אינן יכולות לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך הן לא תישאנה בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתן.
הואיל ואין בנמצא טכנולוגיה ו/או אמצעים אחרים היכולים לספק למערכות המידע ורשתות התקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים, הרי שמפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט ותמידי מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

עוד מובהר כי מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות ו/או חוקיות של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת

זכויות היוצרים והקניין הרוחני:

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, שמו, תוכנו (לרבות המידע והתכנים המופיעים בו), אופן הצגתו ובכל תוכנה, יישום, פטנט, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של מפעילת האתר בלבד ויש לה אינטרס וזכות להגן עליו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר, בכתב ומראש.
הפעלת האתר ותקינותו:
מפעילת האתר רשאית, באופן זמני או סופי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, כולם או מקצתם, וזאת ללא צורך במתן הודעה על כך מראש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך.

מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מפעילת האתר, נזקים, קלקולים, שבושים, תקלות, טעויות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מפעילת האתר או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל מין ו/או סוג שהוא, ישיר או עקיף, עוגמת נפש, אי-נוחות וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.

לקוחות עסקיים:

כל שימוש באתר באופן הקשור במישרין ו/או בעקיפין בפרסום ו/או בהצעה מסחרית כרוך בתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד מפעילת האתר וכן הסכמת הלקוח העסקי לתנאיה העסקיים של מפעילת האתר.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לחברה שמורה הזכות להסיר ו/או להפסיק לאלתר וללא כל מתן הודעה מוקדמת כל פרסום תוכן ו/או שימוש אחר של לקוח עסקי שלא נתקבל תשלום בגינו ו/או הנחזה לפרסום תוכן ו/או שימוש אישי ופרטי ו/או בשל שימוש שלא בהתאם להוראות תקנון זה מבלי שיהא בכך בכדי לפגוע באילו מן הסעדים הקיימים מפעילת האתר בשל כך.

תחולת הדין וסמכויות השיפוט:

על כל עניין שבמחלוקת בקשר עם הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין ו/או מחלוקת בקשר עם הסכם זה ו/א עם תנאי השימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה.

 

הנני מצהיר כי קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לתנאים המפורטים בו ומתחייב לכבדם.

 

בסימון התיבה אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר

לקבלת ייעוץ:
WordPress Image Lightbox
© כל הזכויות שמורות למוטורקאר | Powered by MMG | Marketing & Media Group